Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (2003)

Kouření, pití alkoholu a užívání drog u dospívajících v České republice Trendy mezi léty 1995 až 2003

V devadesátých letech bylo v ČR provedeno několik reprezentativních šetření zaměřených na zjištění rozsahu kouření, pití alkoholu a užívání drog u adolescentní mládeže. Zvláštní místo mezi těmito studiemi zaujímá mezinárodní projekt ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Význam projektu spočívá ve vysoké míře srovnatelnosti výsledků, jíž je dosaženo důslednou aplikací jednotné výzkumné metodologie ve všech participujících zemích.

Hlavní cíle projektu lze shrnout v těchto bodech:
a) získat spolehlivé informace o rozsahu užívání návykových látek mezi českou mládeží
b) sledovat trendy, k nimž došlo od roku 1995
c) analyzovat základní kontextové vztahy u vybraných indikátorů návykového chování
d) konfrontovat situaci v ČR se situací v Evropě (pro data roku 2003 bude možné až po uvolnění mezinárodní zprávy).

Informace o metodě

Studie ESPAD byla realizována pod záštitou Rady Evropy (Pompidou Group) poprvé v roce 1995 ve 26 evropských zemích jako školní dotazové šetření. Druhá vlna výzkumu proběhla v roce 1999 a zúčastnilo se jí již 30 zemí. Zatím poslední nábor dat proběhl v roce 2003. Podmínkou účasti bylo přijetí jednotné metodiky, která zahrnovala jak dotazníkový formulář, tak principy konstrukce výběrového souboru a způsob náboru dat. Cílem bylo, aby mezinárodní projekt, koordinovaný Švédskou radou pro informace o alkoholu a drogách (CAN), přinesl srovnatelná data o užívání návykových látek mezi mládeží v Evropě.
Dotazníkový formulář obsahově pokrýval oblast užívání legálních i ilegálních návykových látek a postojovou oblast vztahující se k návykovým látkám. Vedle základních sociodemografických údajů byla také sledována další témata, např. způsob využití volného času atd.
Datové soubory, které jsou základem analýz v tomto sdělení, byly pořízeny metodou vícestupňového náhodného výběru středních škol. Kritérii pro reprezentativitu byly typ studované střední školy a geografická poloha školy (úroveň kraj). Těžiště výzkumu se týká populace dospívajících ve věku 16 let (tj. pro ČR a většinu evropských zemí věk nižší než legální z hlediska dostupnosti tabáku a alkoholu). Do výzkumu v roce 1995 byly zahrnuty osoby narozené v roce 1979, v roce 1999 pak osoby narozené v roce 1983 a v roce 2003 osoby narozené v roce 1987.
Český soubor se skládal z 2 962 jedinců v roce 1995, 3 579 v roce 1999 a 3 172 v roce 2003.
V roce 2003 byly dotazovány i jiné ročníky narození a celkový počet všech dotázaných byl vyšší než 15 000, níže uvedené výsledky se však omezí z důvodů srovnatelnosti na ročník narození 1987.

 
Nadace České Spořitelny